Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Investiční certifikáty

IdPoj: 00108
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Investiční certifikát, německy Anlagezertifikate, je zvláštní typ dlužního úpisu, který investor kupuje buď na burze nebo přímo od emitenta s tím, že si jej může nechat v budoucnosti proplatit. Tento nástroj lze přirovnat k veřejně obchodovatelnému podílovému listu investičního fondu.

Investicí do certifikátu investor aplikuje svoji strategii na určité podkladové portfolio. Investicí do certifikátu lze sázet na vzestup nebo i pokles hodnoty podkladového portfolia, lze jí zvýšit ale i snížit rizikovost investorova portfolia.

Hodnota certifikátu závisí na vývoji podkladového aktiva (respektive portfolia), na které je certifikát navázán. Podkladovým aktivem mohou být vybrané akcie, akciové indexy, akciové koše, dluhopisové indexy, měny, komodity, atd. V závislosti na typu certifikátu se cena podkladového aktiva promítá do ceny certifikátu různou měrou.

Pokud investor koupí certifikát přímo od emitenta, emitent může dočasně disponovat s penězi investora (odtud kategorizace instrumentu jako dlužní úpis). Z právního hlediska je certifikát dlužním úpisem, technicky v podstatě dluhopisem. Kvalita emitenta je tedy velmi důležitým kritériem při výběru certifikátu.

Certifikáty mohou emitovat pouze společnosti s oprávněním (tvůrci trhu, makléřské společnosti, velké finanční instituce, banky, atd.). Nejznámějšími emitenty jsou velké nadnárodní banky, jako například Deutsche Bank, Commerzbank, Sal Oppenheim, Raiffeisenbank, Goldman Sachs, UBS, ABN AMRO, atd.

Rozdíl mezi akcií a investičním certifikátem

S držbou akcií jsou zpravidla spojena určitá práva, mezi nimiž ta nejpodstatnější jsou právo na podíl na zisku, právo podílet se na řízení společnosti, právo podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, atd. (Na některé akcie se vztahují omezení ohledně okruhu práv, ale to zde můžeme opominout.) Investice do certifikátu zpravidla žádná akcionářská práva nezakládá, přestože podkladovým aktivem certifikátu mohou být akcie.

Akcie mají ze své podstaty neomezenou splatnost. Certifikáty mají většinou několikaletou splatnost, ale v poslední době jsou emitovány i takzvané open-end certifikáty, které mají platnost rovněž neomezenou.

V případě investice do akcií investujeme do jednotlivých titulů. Investiční certifikáty týkající se akcií zpravidla ztělesňují investici do skupiny akcií. Koupí jednoho akciového investičního certifikátu získáme rizikový profil podkladového portfolia mnoha akcií.

Výhody investování do certifikátu

Jednoduchost a diverzifikace: Při investování do jednotlivých akciových titulů investor nakupuje a prodává akcie vybraných společností v závislosti na vývoji a událostech souvisejících s tím či oním konkretním podnikem. Jelikož certifikáty jsou zástupci podkladových portfolií, certifikátový investor se obvykle soustřeďuje více na strategii v rámci odvětví, sektoru nebo trhu než na jednotlivé firmy. To je výhoda pro drobné investory, kteří nemají tolik času a zdrojů na podrobné sledování jednotlivých titulů jako profesionální investoři.

Investiční certifikáty je možné nakupovat a prodávat stejně jednoduše jako akcie. Stačí si založit u obchodníka účet, deponovat prostředky a zadávat příkazy.

Certifikáty mohou být navázány na koš podkladových akcií. Těch mohou být desítky i stovky, a tak investice do certifikátu může být i relativně diverzifikována.

Výhodou jsou i investiční náklady. Ceny certifikátů se zpravidla pohybují v rozmezí 10 – 100 EUR, minimální obchodovatelné množství je většinou 1 kus, a tak je tento produkt přístupný i drobným investorům.

Univerzálnost: S certifikáty je možné participovat nejen na rostoucím, ale také na stagnujícím nebo klesajícím trhu. Různé certifikáty jsou založeny na různých strategiích. Nákupem pouze jediného cenného papíru se může investor podílet na hodnotovém vývoji akciových indexů nebo spekulovat na vývoj nadějných oborů.

Náklady: Díky jednoduché struktuře jsou certifikáty levnější než fondy nebo aktivní trading. Certifikát zastupuje podkladové portfolio, a tak investice do certifikátu je logicky levnější než investice do jednotlivých titulů v podkladovém portfoliu. Konzervativní investoři nemusí platit náklady (např. prodejní a nákupní poplatky), které jsou spojené s aktivním obchodováním.

Certifikáty jsou i levnější než podílové fondy, protože mívají nižší nebo často i žádné správní, manažerské, vstupní/výstupní poplatky a další náklady. Zatímco u podílových fondů se často platí vstupní poplatek (řádově 1-4%), u certifikátů se tento poplatek neplatí vůbec. Manažerský a správní poplatek bývá u podílových fondů řádově 1-2%, u certifikátů zpravidla do 0,5%.

U investičních certifikátů se neplatí ve srovnání s warranty premium. U certifikátů se kotuje nákupní a prodejní kurz.

Likvidita: Certifikáty jsou obchodovány přímo na burze. Emitenti se zavazují průběžně stanovovat nákupní a prodejní kurzy a zaručují tak funkčnost trhu. To přímo neznamená, že všechny existující certifikáty jsou naprosto likvidní v každém okamžiku a že není ceny možné manipulovat, ale zajímavým trendem je, že jak popularita certifikátů roste, všeobecně roste i jejich likvidita. Na trh certifikátů v posledních letech přišlo a stále přichází velké množství drobných investorů. Dnes patří certifikáty k investičním produktům s největšími objemy obchodů a nabídky emitentů se čím dál tím více zaměřují na masy drobných investorů. Likvidita je oproti akciím navíc podpořena emitenty.

Kotace: Výhodou certifikátu oproti klasickému podílovému listu je, že certifikát je možné koupit kdykoliv během obchodního dne. Naproti tomu podílové listy podílových fondů se obchodují jen jednou za den, a to za čistou hodnotu aktiv zúčtovanou ke konci obchodní seance.

Stejně jako u akcií (ale navíc oproti podílovým fondům), výhodou je i možnost využití automatizovaných nákupních a prodejních příkazů. Investor může například zadat takzvaný prodejní stop-loss obchodní příkaz, tedy, že chce prodat certifikát za cenu X. Příkaz bude uskutečněn v okamžiku, kdy cena certifikátu shora dosáhne této hranice. Některé společnosti jako například americká Fidelity sice nabízejí stop loss příkazy i u podílových fondů, ale jedná se spíše o ne příliš používanou výjimku potvrzující pravidlo.

Transparentnost: Na rozdíl od podílových fondů zná investor kromě aktuální ceny i na jakém trhu a v jakém finančním instrumentu se angažuje. Aktivně spravované podílové fondy mohou v závislosti na emisním prospektu zpravidla držet kombinaci akcií, dluhopisů, hotovosti, ale i třeba futures. Skladba těchto instrumentů se může během dne, týdne, měsíce, roku měnit a investor se ji dozvídá až zpětně z finanční zprávy. U certifikátů je tato skladba známa v každém okamžiku. Informace o aktuální hodnotě většiny certifikátů získá investor velmi lehce a zjištěná hodnota se dá velmi lehce překontrolovat.

Daně: Stejně jako u akcií, i zisk z držby certifikátů je v České republice po šesti měsících osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Mějme ale na paměti, že osvobození od daně neplatí všude na světě. Například investoři v USA tuto výhodu nemají.

Volatilita: Cena investičního certifikátu je ovlivněna volatilitou podkladového aktiva nebo portfolia proporcionálně. Vzroste-li volatilita podkladového aktiva, volatilita hodnoty certifikátu vzroste stejným směrem a přibližně o stejné procento. U warrantů, knock-out warrantů a opcí (opční vega) tento vztah lineární není.


Motivace

Pro investování do investičních certifikátů je jeden velký důvod: zisk. Investiční certifikáty nejsou zárukou zisku, ale jejich výhodou je, že představují jednoduchý nástroj pro obchodování a případné dosažení zisku.

Investováním do certifikátů investor může jednoduše spekulovat například na následující:

 • růst cen titulů v podkladovém portfoliu,
 • pokles cen titulů v podkladovém portfoliu (tzv. short certifikáty),
 • zaměření na konkrétní hospodářské odvětví (telekomunikace, komodity, přírodní zdroje, informatika, maloobchod, finanční instituce, atd.),
 • zaměření na typ trhu (růstové akcie, hodnotové akcie, rozvíjející se trhy, rozvinuté trhy, malé firmy, blue-chips, atd.)
 • geografické zaměření (investice do čínského trhu, Asie, Korea, USA, Evropa, Německo, atd.)
 • investice do finančních instrumentů, které jsou v přímé podobě přístupné pouze institucionálním investorům (U. S. Treasury Bonds, státní dluhopisy, atd.)
 • investice do druhu finančního nástroje (krátkodobé dluhopisy, dlouhodobé dluhopisy, akcie, atd.)

Druhy certifikátů

S trochou nadsázky lze říct, že co emitent, to nový druh certifikátu. Na trhu existuje mnoho druhů certifikátů pro různé investiční strategie. Odhaduje se, že na evropských burzách se obchodujě neco kolem 35 tisíc certifikátů. Následuje výčet těch nejznámějších druhů:

 • Airbag certifikáty: Zamezují případným ztrátám do předem definované ochranné hranice. Investoři se současně podílí na všech kurzových růstech jako kdyby přímo investovali do podkladového aktiva.
 • Indexové certifikáty: Podkladovým aktivem pro certifikát je tržní index nebo jejich kombinace.
 • Garantované certifikáty: Mívají dvě složky, a to garantovanou a tzv. "performance" nebo výnosovou složku. Garantovaná složka představuje obvykle investici do dluhopisu a výnosová složka investici do akcií.
 • Double Chance nebo Sprint nebo také Express certifikáty: Certifikáty využívající finanční páku. Finanční páka může být nastavena jinak pro zhodnocení a jinak pro znehodnocení certifikátu.
 • Diskontní certifikáty: Prodávají se se slevou, zato je ale jejich nejvyšší možný výnos předem stanoven.
 • Tématické certifikáty: S těmito certifikáty mohou investoři vsadit například na výrobce automobilů, finanční, technologické, komoditní, chemické, telekomunikační, atd. tituly. Tématické certifikáty umožňují investici do vybraných odvětví, trhů, sektorů.
 • Strategické certifikáty: Výběr titulů v podkladovém portfoliu není aktivním managementem (stock-picking), ale spočívá na matematických a statistických parametrech. Například certifikát investující do dividendových blue-chips je založen na tezi, že akcie s vysokými dividendovými výnosy mají v dlouhodobém horizontu lepší hodnotový vývoj než trh.
 • Basket certifikáty: Certifikát, jehož podkladové portfolio obsahuje koš cenných papírů s různými vahami.
 • Knock-out certifikáty: Jsou vybaveny tzv. "knock-out hranicí", která znamená, že v případě, kdy kurz podkladového aktiva kdykoliv během doby trvání certifikátu dosáhne nebo prolomí knock-out hranici, knock-out certifikát je emitentem automaticky ukončen a vypořádán.
 • Knock-out certifikáty se stop-lossem: Jsou rovněž vybaveny tzv. "knock-out hranicí". Navíc mají stanovenu ještě jednu hranici, která zaručuje alespoň zbytkovou hodnotu instrumentu.
 • A mnoho dalších druhů certifikátů.

Rizika certifikátů

 • Úvěrové riziko: Jelikož certifikáty jsou dlužní úpisy emitentů, může se stát, že emitent se dostane do platební neschopnosti a nebude schopný dostát svým závazkům. V takovém případě investorovi hrozí ztráta i celého investovaného kapitálu.
 • Tržní riziko: Investor může přijít o svoji investici v důsledku nepříznivého vývoje hodnoty podkladového aktiva či portfolia.
 • Měnové riziko: Tomuto riziku podléhá každý certifikát emitovaný v cizí měně. Jedná se o riziko poklesu měny investice oproti měně domácí.
 • Inflační riziko: Spočívá v trvalém znehodnocení peněz. Tomuto riziku v různé míře podléhá každá investice.

Obchodování, burzy a kurzy

Informace a aktuální kurzy lze získat zdarma a většinou velmi rychle buď přímo na burze, kde se investiční certifikáty zpravidla běžně obchodují nebo u jednotlivých obchodníků. Mezi burzami je důležitá EUWAX Boerse Stuttgart.

V září 2003 zahájil svoji činnost Deutsche Börse Smart Trading, což je nový burzovní segment Deutsche Börse AG zaměřený na obchodování s investičními certifikáty.

Emisní prospekt

Ke každému investičnímu certifikátu splňujícímu příslušné znaky je možné získat takzvaný emisní prospekt. Prospekt poskytuje investorům podrobné informace o konkrétním cenném papíru, jeho emitentovi, podkladovém portfoliu a další důležité informace.

Prospekty jsou obvykle k dispozici na webových stránkách emitentů investičních certifikátů, případně na webových stránkách burz.

Další informace

Českým investorům je k dispozici například projekt bývalé Komise pro cenné papíry nazvaný Rádce investora.

Právní úprava

V České republice jsou investiční certifikáty upraveny zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na obchodování s certifikáty se vztahuje i vyhláška KCP 258/2004, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky.

V Německé spolkové republice upravuje certifikáty Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften označovaný zkratkou KAGG nebo anglicky Investment Company Act. Důležitý je i Auslandsinvestmentgesetz (v anglické terminologii German Foreign Investment Act).

Na celoevropské úrovni jsou investiční certifikáty upraveny směrnicí Rady evropských společenství 85/611/EEC. (v českém jazyce je zde)

Světové ekvivalenty

Na americkém kapitálovém trhu se obchodují instrumenty velice podobné evropským "certifikátům". Jim se říká Exchange Traded Funds (ETF), nebo česky veřejně obchodovatelné podílové fondy, a fungují na zhruba stejném principu.

Investiční certifikáty


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
20.10.14 21:14 Martin
Re: Investiční certifikáty
Jméno: Martin (martin.kunc@post.cz)
Datum: pondělí 20. říjen 2014 21:14
Osobně jsem se registroval u BHS jednou za čas zasílají zajímavé tipy na investiční certifikáty. Doporučuji vyzkoušet společnost BHS http://www.investice.cz/investicni-certifikaty/t84/
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Lukáš Svoboda

Ing. Lukáš Svoboda
consultant SAP ERP v oblasti financí -- Působím jako SAP konzultant v oblasti financí (účetnictví, majetek, rozpočetnictví) ve společnosti KCT Data, která se orientuje zejména na produkty a technologie SAP. Ve společnosti pracuju od roku 2003.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142817x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128319x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105729x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75172x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74777x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.