Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Družstvo

IdPoj: 00032
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Družstvem se rozumí organizace tvořená společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Cílem družstva není vytvářet zisk, ale poskutovat dosažení užitku svým členům.

Družstva se dělí na:

 • Spotřební (konzumní)
 • Nákupní
 • Úvěrová (družstevní banky, záložny)
 • Výrobní (zemědělská, průmyslová, řemeslná)
 • Velkoobchodní
 • Další
Obchodní jméno. Zákon udává, že obchodní jméno družstva musí obsahovat označení "družstvo". Jak již bylo zmíněno, jde o společenství neuzavřeného počtu osob, což znamená, že do něj mohou přistupovat další členové a zrovna tak současní členové vystupovat, aniž je třeba měnit zakládací smlouvu nebo stanovy.

Založení a vznik družstva. Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, která:

 • Určuje zapisovaný základní kapitál
 • Schvaluje stanovy
 • Volí představenstvo a kontrolní komisi
Na ustavující schůzi jsou oprávněny hlasovat osoby, které podaly přihlášku do družstva. Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů od konání ustavující schůze družstva určenému členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí. Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů.

Členství v družstvu, základní kapitál, ručení. Obchodní zákoník stanovuje, že družstvo musí mít alespoň 5 členů. Pokud jsou členy družstva alespoň 2 právnické osoby, nemusí být tato podmínka splněna. V případě fyzické osoby může být členem družstva osoba, která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku.

Členství v družstvu vzniká:

 • Dnem vzniku družstva (zápisem do obchodního rejstříku)
 • Za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky
 • Převodem členství
 • Jiným způsobem stanoveným zákonem
Podmínkou vzniku členství v družstvu je splacení členského vkladu určeného stanovami (tzv. základní členský vklad) nebo alespoň části tohoto vkladu (tzv. vstupní vklad).

Základní kapitál je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Jeho výši určují stanovy družstva, musí však činit nejméně 50 000 Kč.

Za své závazky ručí družstvo celým svým majetkem, kdežto členové za závazky družstva neručí.

Členové družstva se mohou ve stanovách zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na podnikání družstva za podmínek určených stanovami.

Při svém vzniku je družstvo povinno zřídit nedělitelný fond ve výši nejméně ve výši 10% ze zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku až do okamžiku, kdy výše fondu dosáhne poloviny zapisovaného základního jmění družstva.

Řízení společnosti.

Členská schůze představuje nejvyšší orgán družstva a má v kompetenci například měnit stanovy, volit a odvolávat členy představenstva, rozhodovat o rozdělení zisku, případně o způsobu úhrady ztrát.

Představenstvo je výkonný orgán družstva (kolektivní statutární orgán).

Kontrolní komise je kontrolní orgán, který má oprávnění kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat případné stížnosti jednotlivých členů. Kontrolní komise má nejméně 3 členy a schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce

Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu, která za ni bude jednat v orgánu družstva.

Rozdělení zisku. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Neurčí-li stanovy jinak, určí se podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí.

Další informace: zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník

(poslední aktualizace: červenec 2005)

Družstvo


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Lukáš Svoboda

Ing. Lukáš Svoboda
consultant SAP ERP v oblasti financí -- Působím jako SAP konzultant v oblasti financí (účetnictví, majetek, rozpočetnictví) ve společnosti KCT Data, která se orientuje zejména na produkty a technologie SAP. Ve společnosti pracuju od roku 2003.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142818x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128319x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105729x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75172x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74777x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.