Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Živnost volná (ohlášení)

IdPoj: 00038
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona, zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem. U živností volných nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel u těchto živností musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Podmínky pro provozování ohlašovací živnosti

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost
 • Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad (ne starší než 3 měsíce))
 • Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (doklad vyhotoví místně příslušná správa sociálního zabezpečení (nesmí být starší než 3 měsíce))
Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením.

Ohlášení je možno podat osobně u příslušného živnostenského úřadu nebo zaslat tomuto úřadu poštou. Formulář pro ohlášení živnosti by měl být dostupný na internetových stránkách Vašeho místně příslušného (podle trvalého pobytu) živnostenského úřadu.

Doklady nutné pro ohlášení živnosti

 • Ohlášení živnosti na předepsaném formuláři
 • Výpis z rejstříku trestů podnikatele, popřípadě jeho odpovědného zástupce (ne starší 3 měsíců)

 • (Jeli podnikatel nebo odpovědný zástupce příslušníkem členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový doklad nevydává, předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu jehož je občanem nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti pokud prokazuje i bezúhonnost.)
 • Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce již ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 • Výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, je-li v něm fyzická osoba zapsána
 • Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky (doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad)
 • Předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného ne sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (doklad vyhotoví místně příslušná správa sociálního zabezpečení)
 • Doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště
 • Doklad o zaplacení správního poplatku
 • V případě záměru podnikatele provozovat živnost průmyslovým způsobem doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem
Formulář ohlášení živnosti - fyzická osoba

V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména následující údaje:

 • Jméno a příjmení (případně obchodní firma)
 • Státní občanství
 • Bydliště
 • Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození
 • Prohlášení o tom, zda soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, zda bylo této fyzické osobě v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění (podle §58 odst. 2, 3 nebo 4 živnostenského zákona)
 • Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, příp. obchodní firma, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, údaj o tom, zda mu soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, zda bylo této fyzické osobě v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění)
 • Předmět podnikání
 • Místo podnikání
 • Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
 • Provozovna nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění
 • Datum zahájení provozování živnosti (pokud není shodné se vznikem živnostenského oprávnění)
 • Datum ukončení provozování živnosti (pokud na dobu určitou)
 • Údaj o tom, zda živnost bude provozována průmyslovým způsobem
Správní poplatek za vydání živnostenského listu je 1000 Kč (10 000 Kč u živnosti provozované průmyslovým způsobem). Správní poplatek za výpis z rejstříku trestů je 50 Kč.

Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnů od doručení ohlášení, pokud jsou splněny všechny náležitosti.

Další činnosti požadovány po žadateli

Registrace u místně příslušného správce daně (finančního úřadu do 30 dnů od získání živnostenského oprávnění)
Registrace u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 30 dnů)
Registrace u zvolené zdravotní pojišťovny (do 8 dnů)

Určující právní předpis

 • 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Související právní předpisy

 • 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
 • 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
 • 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam.
 • 200/1990 Sb., o přestupcích
 • 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.
 • 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • 140/1961 Sb., trestní zákon
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Opravné prostředky a jak se uplatňují

Nemá-li ohlášení všechny náležitosti, vyzve živnostenský úřad podnikatele ve lhůtě 15 dnů k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání živnostenského listu. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně.

Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, platí, že ohlášení bylo od počátku bez závad. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, respektive, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel v průběhu řízení závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, živnostenský úřad řízení ukončí vydáním živnostenského listu.

Živnost volná (ohlášení)


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Jan Novotný

Ing. Jan Novotný
SEO konzultant -- Má specializace je v oblasti tvorby efektivních webových prezentací, vývoje redakčních systémů a optimalizace webů pro vyhledávače (SEO).
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142816x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128319x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105729x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75172x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74777x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.