Středoevropské centrum pro finance a management
    Odkaz zpět na obsah zpět na
obsah

Společnost s ručením omezeným

IdPoj: 00035
 
blank.gif
blank.gif
blank.gif
patří k základním typům tzv. kapitálových společností. Její základní jmění (kapitál) tvoří vklady společníků. Těch může být maximálně 50, přičemž nezáleží, zda-li jsou to fyzické nebo právnické osoby. Společnost s ručením omezeným může být založena fyzickými i právnickými osobami. Za závazky společnosti odpovídá společnost celým svým majetkem, jednotliví společníci pouze do výše svého zapsaného (v obchodním rejstříku) a doposud nesplaceného vkladu.

Obchodní jméno musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", "spol s r. o.", nebo "s.r.o.". Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel nebo jednatelé.

Vklady (základní kapitál společnosti) mohou být peněžité i nepeněžité. U vkladů musí být dodržena podmínka dělitelnosti tisícem. Základní kapitál je podle zákona minimálně 200 000 korun a vklad od jednoho společníka minimálně 20 000 korun. Při založení společnosti musí být splaceno minimálně 30% vkladu každého společníka, celkově minimálně 50% celého zapsaného vkladu. Podíl každého společníka představuje jeho účast na společnosti. Výše podílu se určuje jako poměr k celkovému kapitálu společnosti.

Na řízení společnosti se podílí nejvíce jednatelé. Podle zakládací smlouvy jednají za společnost jednotlivě nebo společně. Statutárním orgánem je tedy jednatel (jednatelé), nejvyšším orgánem je valná hromada společníků. Jednatel a společník nemusí být jedna a tatáž osoba. Někdo jiný může do společnosti dát vklad a někdo jiný ji může řídit.

Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě společenskou smlouvou.

Minimální náležitosti zakládací společenské smlouvy přesně upravuje zákon a jsou následující:

 • Obchodní jméno
 • Sídlo
 • Určení společníků a uvedení jejich sídla, resp. trvalého bydliště
 • Předmět podnikání vznikající společnosti
 • Výše základního jmění
 • Výše vkladů jednotlivých společníků
 • Jména a bydliště jednatelů a způsob, jakým jednají za společnost (samostatně, společně, minimálně dva, atd.)
 • Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje)
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje o:

 • Schválení roční závěrky, rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
 • Změnách stanov
 • Změnách společenské smlouvy
 • Zvýšení či snížení základního kapitálu
 • Jmenování či odvolávání jednatelů
 • Výši odměn jednatelů
 • Vyloučení společníka
 • Zrušení společnosti
Základní výhodou společnosti s ručením omezením je úplné oddělení soukromého majetku společníka od majetku společnosti. To je však i nevýhodou hlavně při dělení zisku. Zisk se daní na straně firmy jako daň z příjmů právnických osob a pokud by si společníci chtěli rozdělit zisk, dále se tento daní v jejich individuálních daňových základech jako daň z příjmů fyzických osob.

Základní postup při zakládání společnosti:

 • Výpis z rejstříku trestů jednatelů
 • Potvrzení finančního úřadu o daňových nedoplatcích společníků
 • Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) jednatelů
 • Stanovení sídla společnosti (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)
 • Na první valné hromadě se mezi jednateli dohodne obsah společenské smlouvy, její sepsání a ověření notářem
 • Složení základního kapitálu na bankovní účet nebo do notářské úschovy
 • Zajištění dalších povolení k výkonu činnosti, jsou-li třeba (živnostenský list, koncese)
Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává do devadesáti dnů od zakládající valné hromady.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku:

 • Dvě vyhotovení společenské smlouvy ve formě notářského zápisu
 • Potvrzení správce vkladu o složení základního kapitálu
 • Ověřené kopie živnostenských listů, jsou li třeba
 • Doklad o právním titulu užívání nemovitosti (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)
 • Čestné prohlášení jednatelů a podpisové vzory
 • Výpisy z rejstříků trestů jednatelů
 • Poplatek za zápis do obchodního rejstříku
Další informace: zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník

(poslední aktualizace: červenec 2005)

Společnost s ručením omezeným


.
Související pojmy
Související pojmy
Diskuzní fórum / komentáře
Dukiszín fmóur / kteoeřnám
V diskuzi zatím není žádný příspěvek. Máte možnost být první.
Další zdroje informací
Další zdroje informací
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Co by Vás ještě tak asi mohlo zajímat?
Chybí zde nějaký pojem, metoda, teorie či přístup? Nemůžete něco najít? Napište nám.
Nejsledovanější knihy   
Nejsledovanější knihy   
Ekonomie
Holman Robert
(Sledovanost: 174)
Introduction to Financial Accounting
Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott, Donna Philbrick
(Sledovanost: 167)
Marketing
Boučková Jana, a kol.
(Sledovanost: 167)
Corporate Finance
Stephen A. Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey Jaffe
(Sledovanost: 161)
(Sledovanost: 161)
Diskuzní fórum

Středoevropské centrum pro finance a management podporuje veřejnou diskuzi týkající se různých ekonomických i společenských témat.

Diskuze na těchto stránkách je neredigovaná a nemoderovaná. V zájmu zachování vysoké úrovně diskuze i tohoto servru je však administrátor fóra oprávněn konat patřičné kroky, aby bylo zabráněno projevům rasové, národnostní, náboženské nebo jinak nepřípustné diskriminace. Administrátor je rovněž oprávněn zasahovat, pokud objeví v diskuzích vulgární nebo jinak nepřístojné projevy.

Středoevropské centrum pro finance a management nenese žádnou faktickou ani implicitní odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků, ani neručí za skutečnou identitu jejich autorů.

V zájmu udržení vysoké úrovně diskuzí žádáme autory, aby identifikovali své příspěvky svým jménem nebo alespoň přezdívkou a pokud možno i elektronickou adresou.

Děkujeme za přízeň a doufáme, že naše www stránky nabízejí co hledáte.

Středoevropské centrum pro finance a management
Svět plný ověřené vzdělanosti

Dnešní datum:

leadership - management strategie - rozhodovací procesy organizace - změna - kultůra komunikace - marketing
přístupy & metody A-Z systémy & teorie A-Z modely & struktůry A-Z metody & způsoby A-Z
oceňování - rozhodování strategie - tvorba hodnot treasury - cash flow finance - řízení rizik
metody & ukazatele A-Z modely & způsoby A-Z přístupy & systémy A-Z metody & teorie A-Z

Podmínky provozu | © Copyright 2005-2012 Středoevropské centrum pro finance a management | Mapa stránek
Upozornění
Upozornění na novou službu: Právě jsme spustili Katalog odborníků, konzultantů a profesionálů. Odkaz Odborníci.
Vyhledávání
Novinky
Sharpe Ratio
Treynor Ratio
Sortino Ratio
Crashophobia
Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Opce - delta hedging
Black-Scholes Model
Vybrané finanční a manažerské okruhy na webu
Dnes Vám představujeme

Ing. Helena Kolářová, M.S.

Ing. Helena Kolářová, M.S.
konzultant ve stavebnictví s mezinárodní praxí -- Poradenství v oblasti stavebního průmyslu se zaměřením na mezinárodní prostředí a strategii úspěšnosti velkých a PPP projektů.
Více se dozvíte zde.
Anketa
Nejčtenější pojmy
z financí a managementu
SWOT analýza SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či orga...
(Přečteno: 142817x)
Zrušení, likvidace, zánik společnosti Zrušení a zánik společnosti se řídí v České republice zákonem 51...
(Přečteno: 128319x)
Definice cíle SMART (Project Management) SMART je souhrn pravidel, která pomáhají především v r...
(Přečteno: 105729x)
Lorenzova křivka Lorenzova křivka, nebo anglicky Lorenz Curve (LC), je grafické znáz...
(Přečteno: 75172x)
Giniho koeficient Giniho koeficient, sestrojený italským statistikem Coradem Gini v r...
(Přečteno: 74777x)
Upozornění
Spolupráce: Napsali jste kvalitní odbornou práci, studii nebo analýzu, která Vám nyní leží v šuplíku? Publikujte ji na tomto portálu. Co Vám za to můžeme nabídnout najdete na stránce informace pro autory.
Další kategorie

.